Factors Affecting Morale of Government Officers and Employees at the Fiscal Policy Office

โดย ชลิตาพร ทั่งนาค

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจำนวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที สถิติอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสำเร็จ ด้านโอกาสความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับ สำหรับปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความมั่นคงในอาชีพ และด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับขวัญกำลังใจในการทำงาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และกลุ่มงานที่ปฏิบัติของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแตกต่างกันส่งผลให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรตามที่สามารถทำนายความสัมพันธ์ต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.514 สามารถเขียนสมการปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญกำลังใจในการทำงานคือŶ=1.166+ 0.166X[subscript1]+0.296X[subscript4]+0.309 ผลวิจัยพบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้า และด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำหรับปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอก มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.660สามารถเขียนสมการปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คือ Ŷ =0.398+0.247X[subscript7]+0.384X[subscript10] +0.278 ผลวิจัยพบว่า ด้านความมั่นคงในอาชีพ และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

DOWNLOAD : Factors Affecting Morale of Government Officers and Employees at the Fiscal Policy Office