Knowledge and Understanding of Accountances in Provincial Electricity Authority toward Environment Accounting

โดย วิชชุลดา ชอบธรรม

ปี      2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักบัญชีในฝ่ายบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 86 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และสัมภาษณ์ผู้บริหารในฝ่ายบัญชี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 3 คน เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งงานอยู่ในระดับ 4-5 มีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบอีกว่าสถานภาพส่วนบุคคลในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน ของนักบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้น ระดับตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ทำให้มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแตกต่างกัน อีกทั้งความคิดเห็นของผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและทราบถึงประโยชน์ของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามในทันที่ที่มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้

DOWNLOAD : Knowledge and Understanding of Accountances in Provincial Electricity Authority toward Environment Accounting