Factor of Service Employee Satisfaction Case study: Service Operation for Fresh Market at Department Store in Bangkok

โดย พิชยา บุญสม

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริการแผนกสินค้าสดประจำห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริการแผนกสินค้าสดจำนวน 82 คน โดยใช้วิธีกำหนดสัดส่วน จากที่ทำงานในสาขาสยามพารากอน สาขาดิเอ็มโพเรี่ยม สาขาหัวหมาก สาขาบางกะปิ สาขาเสรีเซ็นต์เตอร์ สาขางามวงศ์วาน สาขาบางแค และสาขาท่าพระ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวความคิดหาความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจของพนักงานบริการในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจตามแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิเคอร์ท เป็นการวัดระดับมาตรฐานอันตรภาพ (Interval scale) ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานด้วย t-test, One Way ANOVA, LSD และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สัน
ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า
1.เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานในองค์กร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของพนักงานในปัจจัยจูงใจไม่แตกต่างกัน
2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของพนักงานในปัจจัยค้ำจุนไม่แตกต่างกัน
3. อายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของพนักงานในปัจจัยค้ำจุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ความพึงพอใจของพนักงานในปัจจัยจูงใจและในปัจจัยค้ำจุนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

DOWNLOAD : Factor of Service Employee Satisfaction Case study: Service Operation for Fresh Market at Department Store in Bangkok