Retirement Financial Plan for Officials of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย ฐานิตย์ เอื้อเฟื้อ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมการเกษียณอายุสำหรับข้าราชการ โดยเป็นการสำรวจข้อมูลของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ คือ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ และประมาณการรายจ่ายพื้นฐานภายหลังการเกษียณอายุ 4 ด้าน คือ รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล รายจ่ายในชีวิตประจำวันรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและรายจ่ายเผื่อฉุกเฉิน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และมูลค่าเงินปัจจุบัน

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีอายุปัจจุบันเฉลี่ย 46 ปี เงินเดือนปัจจุบันเฉลี่ย 21,980 บาท อายุราชการปัจจุบัน 21 ปี 9 เดือน 4 วันวางแผนในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี คือ เลือกรับเงินบำนาญ ร้อยละ 76.28 โดยให้เหตุผลในเรื่องเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต มีเงินใช้จ่ายทุกเดือน มีสิทธิได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ ใกล้เคียงกับเมื่อรับราชการและคิดว่าตนเองจะมีสุขภาพแข็งแรงน่าจะรับเงินบำนาญได้ยาวนาน และวางแผนประมาณการรายจ่ายพื้นฐานภายหลังการเกษียณอายุ 4 ด้านโดยเฉลี่ยเท่ากับ 261,100 บาทต่อปี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเปรียบเทียบด้วยมูลค่าเงินปัจจุบันกระแสเงินสดเข้าของรายได้และกระแสเงินสดออกของประมาณการรายจ่าย พบว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เลือกรับเงินบำนาญ มีการวางแผนทางการเงินที่ดี เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าสูงกว่ากระแสเงินสดออก มีเงินรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย ในการดำเนินชีวิตไปจนสิ้นอายุขัย ข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. เลือกรับเงินบำนาญ ยังมีการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดี เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าต่ำกว่ากระแสเงินสดออก มีเงินรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในการดำเนินชีวิตไปจนสิ้นอายุขัย ส่วนข้าราชการที่เลือกรับเงินบำเหน็จ ทั้งที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่เป็นสมาชิก กบข.ยังมีการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดี เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าต่ำกว่ากระแสเงินสดออก มีเงินรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในการดำเนินชีวิตไปจนสิ้นอายุขัย

DOWNLOAD : Retirement Financial Plan for Officials of Rajamangala University of Technology Thanyaburi