The Adoption of Vendor Managed Inventory to Increase Inventory Management Efficiency

โดย พรรณทิพา ธนโภคากุล

ปี     2552

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการนำทฤษฎีการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้ทราบถึงค่าความเปลี่ยนแปลง และประเมินค่าประสิทธิภาพ รวมทั้งหาความเหมาะสมในการนำระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังประเภทเหล็กม้วนรีดเย็น กรณีศึกษา บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ศึกษาใช้ตัวประเมินประสิทธิภาพ 4 ตัว คือ Inventory Turn Over คือ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ, Day of Inventory คือ จำนวนวันของสินค้าคงคลัง, Fill Rate คือ ระดับการให้บริการ และปริมาณสินค้าคงคลัง ณ สิ้นงวด ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายจริง โดยเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง 3 ชนิด เฉพาะโรงงานสาขาระยอง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือก่อนการประยุกต์ใช้ระบบ ข้อมูลปี 2551 ทั้งปี และหลังการประยุกต์ใช้ระบบ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2552 รวมทั้งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงทั้งในส่วนของผู้ซื้อ และผู้ขาย

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทำการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายแล้วสามารถสรุปผลได้ตามตัวประเมินประสิทธิภาพ 4 ตัวดังนี้ ด้านปริมาณสินค้าคงคลังสิ้นงวดมีจำนวนลดลงทั้ง 3 รายการ คือ ร้อยละ 97.53, 95.53 และ 91.74 ตามลำดับ ด้านอัตราการหมุนของสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งสามรายการ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 56, 27 และ 12 รอบต่อเดือน ด้านจำนวนวันของสินค้าคงคลังในสต็อก จากรอบการหมุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนวันของสินค้าลดลงเท่ากับ 0.41,0.81 และ 2.58 วัน และ ด้านประสิทธิภาพด้านการจัดส่งสินค้า เพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งสามรายการเป็นร้อยละ 98.09, 98.84 และ 98.21 ซึ่งเพิ่มขึ้นตรงตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง ได้ตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว รวมทั้งสามารถลด Aging Stock ที่จะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง โดยไม่ทำให้ระดับการให้บริการ (Fill Rate) นั้นลดลง แต่ยังรักษาระดับ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ที่ ร้อยละ95 และเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 98-99 และในส่วนของผู้ขายนั้นได้รับประโยชน์จากระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายโดย จากการพยากรณ์การใช้สินค้าของผู้ซื้อสามารถเพิ่มขีดความสามารถการเติมเต็มสินค้าและจัดส่งให้ได้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ระดับการบริการเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ98 และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลงได้ ร้อยละ 75 รวมทั้งสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความมั่นคง และทำให้การประกอบธุรกิจร่วมกันมีความยั่งยืนมากขึ้นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายนั้น มีความเหมะสมกับ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เหล็กม้วนรีดเย็น เนื่องจาก ธุรกิจสามารถให้ยอดการพยากรณ์ความต้องการ ในการใช้วัตถุดิบแก่ผู้ขายได้ และมียอดขายที่มีความสม่ำเสมอ มีการหมุนเวียนสินค้าและ มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

DOWNLOAD : The Adoption of Vendor Managed Inventory to Increase Inventory Management Efficiency