โดย นราธิป รัตนจันทร์

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ของอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ครัวเรือนจากหมู่บ้านและชุมชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีจำนวน 400 คน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพ และบุคคลที่รับผิดชอบนำขยะไปทิ้ง มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการกำจัดขยะแตกต่างกัน สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ รายได้ ลักษณะของที่อยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัย มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการบริหารการกำจัดขยะไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานการรับรู้ข่าวสารในการกำจัดขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง การรับรู้ข่าวสารในการกำจัดขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของท่านในการบริหารการกำจัดขยะในระดับปานกลาง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับสูง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของท่านในการบริหารการกำจัดขยะระดับปานกลาง

This research aims to explore the public participation in community garbage management of Thunyaburi community in Pathum Thani province. Sample size of 400 households is randomly drawn from those living in Thunyaburi community.

Analytical results are found as follows: households greatly perceive and understand the information on garbage management; households’ attitude toward garbage management in community is highly positive; and households highly participate in community garbage management. Moreover, research hypothesis testing results show that different ages of household’s member and shorter/longer time duration of living in the community affect the attitude toward community garbage management significantly. Educational background, occupation and the person in household who is responsible for garbage management also have a significant impact on garbage management. Gender, income level, type of residence and the use of residence do not have a significant impact on attitude of community

 

DOWNLOAD : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Comments are closed.