Demographic factors affecting marketing mix for shoe buyers in bangkok metropalitan

โดย รุ่งอรุณ ศรธนู

ปี 2553

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 2.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบรองเท้าแบบใดที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 3.เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า ซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 ตัวอย่าง และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ตั้งระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95โดยสถิติที่นำมาใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ค่าที (t – test) และค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.01 ทำการทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 23 – 40 ปี สถานภาพโสด มระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า10,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัท

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับรายละเอียดของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1) คำนึงถึงความหลากหลายของ รูปแบบ 2) การพัฒนาปรับปรุงรองเท้าให้ทันต่อสมัยนิยม และ 3) ความหลากหลายของสีสัน ลวดลาย4) วัสดุที่ใช้ทำรองเท้า และ5) ยี่ห้อหรือตราสินค้า ตามลำดับ

ลำดับที่ 2 ด้านราคา โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1) ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 2)ราคาสินค้าต้องเหมาะสมกับรายได้ผู้ซื้อ และ 3) ราคาสินค้าต้องเหมาะสมกับยี่ห้อ 4) ราคาต้องถูกกว่ายี่ห้ออื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและ 5) ราคาสินค้าแพงกว่ายี่ห้ออื่นเพราะคุณภาพดีกว่าแม้จะมีรูปแบบใกล้เคียงกัน ตามลำดับ

ลำดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1) จัดเรียงสินค้าสะดวกในการหยิบลอง 2) ตกแต่งร้านมีความสวยงามน่าสนใจ และ 3) สถานที่จำหน่ายรองเท้าอยู่ใกล้ที่ทำงาน/สถานศึกษา 4) รูปแบบรองเท้ามีหลายยี่ห้อ หลายแบบให้เลือก และ 5) สถานที่จำหน่ายรองเท้าอยู่ใกล้บ้าน ตามลำดับ

ลำดับที่ 4 ด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 1) มีตัวอย่างสินค้าให้ทดลองสวมใส่ 2) รับประกันความพอใจสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในเวลาที่กำหนด 3) มีส่วนลดราคาเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมากและ 4) มีการแถมสินค้าเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมาก จากผลการศึกษาทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก

ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใส่รองเท้าเบอร์ 36 – 40 มีรองเท้าจำนวน 1 – 5 คู่วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใส่รองเท้าเพื่อไปเที่ยว ประเภทของรองเท้าที่ซื้อครั้งล่าสุดคือรองเท้าลำลองราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดประมาณไม่เกิน 500 บาท สีที่ชอบมากที่สุดคือสีดำ ซื้อรองเท้าคู่ใหม่เมื่อรองเท้าคู่เก่าขาดหรือชำรุดเป็น ส่วนใหญ่ ตัดสินใจด้วยตัวเองในการซื้อรองเท้า การเตรียมการซื้อรองเท้าส่วนใหญ่เตรียมการซื้อล่วงหน้าบางครั้ง

Download : Demographic factors affecting marketing mix for shoe buyers in bangkok metropalitan