บุญสนอง สว่างโรจน์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน การบัญชี (ปรับปรุง 2552) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสาคัญ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 และการเตรียมความพร้อมของผู้สอนวิชาชีพบัญชี โดยเก็บข้อมูลจากผู้สอนวิชาชีพบัญชีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์ (Chi Square) ค่าความแตกต่าง (Independent Sample t-test, One way ANOVA) กาหนดระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอนวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 อยู่ในระดับมาก และผู้สอนวิชาชีพบัญชีที่สอนวิชาบัญชีประเภทต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 และ ผู้สอนวิชาชีพบัญชีที่สอนวิชาบัญชีประเภทที่แตกต่างกันจะมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอนวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอนวิชาบัญชี รวมทั้งจานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม หรือการสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 และมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอนวิชาชีพบัญชีไม่แตกต่างกัน

Download: ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมสาหรับมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 ของผู้สอนวิชาชีพบัญชี