Affect of Accounting Information Quality on Accountant Work Efficiency of SME in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province

โดย เบญจวรรณ ตรากิจธรกุล

ปี 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของนักบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 187 ราย ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่มีความความสัมพันธ์กันในเชิงบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระดับของคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ เว้นแต่ด้านความเข้าใจได้ในเรื่องผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีมีความเข้าใจในรายการบัญชีมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการทำงานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน

จากผลการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรคำนึงถึงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีและควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการได้มาซึ่งคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี รวมทั้งควรจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

This research aimed to study accounting information quality that affected accountant work efficiency and to evaluate work efficiency of the accountants. Sample group in this study was 187 people who were involved with accounting of SME in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. Research tool was questionnaires and analyzed statistical data by a using software package.

The research results found that accounting information quality with positive relations affected accountant work efficiency of SME. The accounting information quality with no relations to each other did not affect accountant work efficiency of SME. Total quality level of accounting information was high in 4 areas which were understanding, concernment with decision making, reliability, and comparability. Exception of understanding area, users of accounting information understood quality of accounting transaction in the medium level. The work efficiency level of accountants was high in 3 areas which were reliable, on time, and standard works.

From the research results, people who were involved with accounting of SME should concern with 1) accounting information quality because of it affected work efficiency of accountants, 2) various factors that may be threat and problems in deriving of accounting information quality, and 3) include supporting continuing development of accounting knowledge by applying new technology which could affect higher organizational efficiency.

 

DOWNLOAD : Affect of Accounting Information Quality on Accountant Work Efficiency of SME in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province