Factors Affecting Decisions on Marketing of M-Banking

โดย พรทิพย์ ทองอยู่

ปี 2552

บทความ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการตลาดของเอ็มแบงค์กิ้ง และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการเอ็มแบงค์กิ้งรวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตรงตามปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการค้นคว้าอิสระพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง21-25 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ใช้บริการเครือข่าย AIS และมีรูปแบบมือถือที่รองรับ GPRS/EDGE/3G/Wi-Fi ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจพบว่า การได้รับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการเอ็ม-แบงค์กิ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ ท าให้สนใจใช้บริการ เพื่อนมีผลต่อตัดสินใจในการท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ และชีวิตประจ าวันต้องเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงินเป็นประจ า การตัดสินใจด้านการตลาด พบว่าให้ความส าคัญกับบริการหลังการใช้บริการ เช่น มีหนังสือสอบถาม/แจ้ง/แนะน าการใช้บริการให้กับลูกค้า เป็นต้น มีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมทางการเงินต ่ากว่าการใช้บริการที่ธนาคารและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปี สามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นและทุกเครือข่าย มีการน าเสนอความคุ้มครองพิเศษส าหรับผู้ใช้บริการ พนักงานธนาคารที่ให้ค าแนะน ามีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนลูกค้าท าให้ ความน่าสนใจในการออกแบบ wapsite และกราฟิก มีการให้บริการที่ถูกต้องและแม่นย าจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจใช้บริการ ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า (X[subscript1]) ความจ าเป็น ความต้องการและความปรารถนา (X[subscript2]) แรงจูงใจ (X[subscript3]) การรับรู้ (X[subscript4]) การเรียนรู้ (X[subscript5]) ครอบครัว (X[subscript6]) สังคม (X[subscript7]) การติดต่อธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจด้านการตลาด(Y[subscriptT]) โดยมีทิศทางเดียวกันและสามารถน ามาสร้างสมการณ์พยากรณ์ คือ Y[subscriptT] = 2.174+0.134X[subscript3]+0.174X[subscript4] มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.659 สามารถท านายสมการได้ร้อยละ 43.1

The purposes of this independent study were 1) to study factors that affect marketing decisions of M. Banking and factors associated with decisions of consumers 2) to approach a way to resolve problems. And provides guidance on strategies to promote the use of M-banking services as well as to guide the improvement of services to meet the factors that consumers want

The sample group in this study was 400 Population of Bangkok are using a mobile phone. The research tool was questionnaires and the methodology used was convenient sampling method. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test F-test correlation coefficient (R) and multiple linear regression. At the statistically significance level 0.05.

This independent study results found that most of the respondents were male aged 21-25 years old, education is lower than bachelor’s degree, and working as employee / private companies. With monthly income less than or equal to 15,000 Bath, using AIS network and mobile phone compatible formats. GPRS/EDGE/3G/Wi-Fi. Factors involved in the decision found that To receive news and promotions about our M – Banking through various media interest in the service Friend influence decisions in various financial transactions and daily life must involve a regular financial transactions. Marketing decisions. Was focused on service after the service as a letter of inquiry / report / recommend the service to customers as a charge fees for financial transactions under the service bank and there’s no extra fee. year Compatible with all versions and all mobile networks. Offered special protection for consumers. Bank staff have provided advice on the adequacy of the number of customers. Interest in the design and graphics are wapsite provide accurate and precise to allow respondents interested in service.The correction and multiple regression analysis results found that needs, the needs and desires (X[subscript1]), Motivation (X[subscript2]), Perception (X[subscript3]), learning (X[subscript4]), family (X[subscript5]), social (X[subscript6]), business (X[subscript7]) correlated with the level of the opinions of marketing decisions (Y[subscriptT]), in the same direction and created the forecasting equation with the forecasting ability 43.1 % as follow: Y[subscriptT] = 2.174 +0.134 X[subscript3] +0.174 X[subscript4]. The result found that the correlation coefficient (R) was 0.659.

 

DOWNLOAD : Factors Affecting Decisions on Marketing of M-Banking