Feasibility Analysis of Investment for Expanding Glass Bottle Manufacturer

โดย อรวรรณ แซ่โก

ปี 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายโรงงานผลิตขวดแก้ว เป็นการศึกษาเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และศึกษากิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน โดยก าหนดระยะเวลาของโครงการ 10 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 4.0 แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ และค านวณการจ่ายช าระเงินกู้ด้วยวิธี Amortized loans (ลดต้นลดดอก) เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการจากการข้อมูลสถิติการด าเนินงานย้อนหลัง

ผลการศึกษาด้านเทคนิค พบว่าโครงการจะพิจารณาด้านโครงสร้างของโรงงาน และกระบวนการผลิต พิจารณาสถานที่ตั้งของโรงงานต้องอยู่ในเขตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ท าให้สามารถลดต้นทุนได้ ส่วน ด้านการจัดการมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานและบริหารคนของแต่และส่วนงานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการท างานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการตลาด การแข่งขันทางอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้วมีการแข่งขันแบบกึ่งผูกขาด จึงท าให้คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมมีน้อย

การวิเคราะห์ด้านการเงิน พบว่าโครงการมีเงินลงทุนเริ่มแรก 2,084,997,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน NPV เท่ากับ 6,160,034,000 บาท IRR เท่ากับร้อยละ 24.89 B/C เท่ากับ 2 และ PI เท่ากับ 8.37 และ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 3 กรณี กรณีที่ 1 รายได้คงที่และต้นทุนเพิ่มขึ้น 10% กรณีที่ 2 ต้นทุนคงที่ รายได้ลดลง 10% และ กรณีที่ 3 รายได้ลดลง 10% ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10%

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์การปกติโครงการขยายโรงงานเพื่อผลิตขวดแก้ว เหมาะสมที่จะลงทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายได้ลดลง หรือต้นทุนเพิ่มขึ้น โครงการก็ยังเหมาะสมที่จะลงทุน

The purposes of this study were to 1) do feasibility analysis of investment to expand glass bottle manufacturer, 2) use data from the study to support investment decision making to expand manufacturer project, 3) study 4 main activities including techniques, management, marketing, and finance. The study was conducted by setting up a project of 10 years time period with decreasing rate 4.0%, using source of fund from a financial institute within the country, calculating loan payment by amortized loans, and collecting data about the project from statistics of previous performance reports.

In term of techniques, the analysis results found that the project considered manufacturer infrastructure and production procedures, and promoting investment locations to reduce costs and expenses. In term of management analysis, the results found that setting up management policies for work and for people of each department needed to be concerned about working efficiency and increasing the organization’s ability to compete. In term of marketing analysis, the results found that industrial competition in glass bottle manufacturer was a semi-monopoly which led to less competition.

The financial analysis results found that original investment fund was 2,084,997,000 baht with 4 years and 4 months of ROI, 6,160,034,000 baht of NPV, 24.98% of IRR, 2 of B/C, and 8.37 of PI. The sensitivity analysis of 3 case projects results found that in the first case, income was stable and cost increased by 10%; in the second case, income was stable and cost decreased by 10%; and in the third case, income decreased by 10% and cost increased by 10%.

From studying and analyzing data in the regular situation, expanding glass bottle manufacturer project was suitable to invest, and in the case of changing by decreasing income or increasing cost, the project was still suitable to invest.

 

DOWNLOAD : Feasibility Analysis of Investment for Expanding Glass Bottle Manufacturer