Factors Affecting Quality of Work Life of Employee at Magnecomp Precision Technology PCL

โดย เพียงใจ สุภารี

ปี     2552

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้างาน จำนวน 387 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามโควต้าของแต่ละระดับตำแหน่งงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test ค่า F-test เปรียบเทียบรายคู่ใช้วิธีทดสอบแบบ (LSD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ ม6/ปวช. มีรายได้ต่อเดือน 5,001- 10,000 บาท มีตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการ (D1-D6) และประสบการณ์การทำงานระยะ 1-3 ปี มากที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานระดับปานกลาง เรียงดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านความสมดุลในการทำงาน รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านสัมพันธภาพในองค์กรหรือการทำงานร่วมกัน ด้านพัฒนาความสามารถ ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านค่าตอบแทน และด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวม แบ่งเป็น 4 มิติ พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงดังนี้ ด้านสุขภาวะทางกาย ด้านสุขภาวะทางสังคมด้านสุขภาวะทางจิตใจ และด้านสุขภาวะทางจิตใจ

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านส่วนบุคคลส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมมากที่สุดคือ ด้านประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงานด้านสัมพันธภาพในองค์กรหรือการทำงานร่วมกันองค์กร ด้านธรรมนูญในองค์กรและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน รองลงมาคือ ด้านเพศแตกต่างกันส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวิตการทำงานด้านพัฒนาความสามารถด้านความสมดุลในการทำงานและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน และด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานรวมทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมทั้ง 4 มิติคือสุขภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมและทางจิตใจ และไปในทิศทางเดียวกัน

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานแยกตามรายด้าน ต่างก็มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในองค์การ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับผลการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ฉะนั้นควรที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวกับของบริษัทฯ จะได้มีการนำผลการศึกษาที่ได้นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การให้สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทฯต่อไป

DOWNLOAD : Factors Affecting Quality of Work Life of Employee at Magnecomp Precision Technology PCL