Leadership: A Case Study of Linfox (Thailand) Company Limited

โดย นิภาพร เจนกิจพาณิชย์กุล

ปี     2552

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาบริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความมั่นคง ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสัมพันธภาพในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ทำ และด้านสภาพการทำงาน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า T-test ค่า F-test และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 34 ปีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ อายุงานไม่เกิน 5 ปี ระดับและรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ผลการประเมินภาวะผู้นำในปัจจุบันเป็นภาวะผู้นำแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแบบภาวะผู้นำ ทั้ง 7 ลักษณะภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ลักษณะของกระบวนการควบคุม ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร ลักษณะการใช้กระบวนการผู้นำ ลักษณะของการกำหนดเป้าหมายการทำงานหรือการออกคำสั่ง ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของกระบวนปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีอิทธิต่อกัน ลักษณะของแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทำงาน ทั้ง 7 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพในการทำงาน ด้านลักษณะของงานที่ทำ ด้านความมั่นคง ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทำงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านความมั่นคง ด้านลักษณะงานที่ทำแตกต่างกัน อายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคง ด้านลักษณะงานที่ทำ ด้านสภาพการทำงานแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านความมั่นคงด้านลักษณะงานที่ทำแตกต่างกัน ระดับตำแหน่งแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความมั่นคง ด้านลักษณะงานที่ทำแตกต่างกัน อายุงานแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านสภาพการทำงานแตกต่างกัน ระดับรายได้แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสัมพันธภาพในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ทำ ด้านสภาพการทำงานแตกต่างกัน และแบบภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความมั่นคง ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสัมพันธภาพในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ทำ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านสภาพการทำงาน

DOWNLOAD : Leadership: A Case Study of Linfox (Thailand) Company Limited