Quality Improvement by Quality Assurance Department Case Study: Additional Products Quality Assurance at Molding Department

โดย ทิพรัตน์ โคตรชมพู

ปี     2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนกประกันคุณภาพ กรณีศึกษา :เพิ่มการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แผนกฉีดพลาสติก เพื่อลดของเสียจากการผลิตและลดจำนวนข้อร้องเรียนภายในจากแผนกประกอบที่ส่งไปยังแผนกฉีดพลาสติก และทำการเก็บข้อมูลการปรับปรุงที่แผนกฉีดพลาสติก

ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แผนกฉีดพลาสติก มีการปรับปรุงทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การเพิ่มหน่วยงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เข้าไปประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แผนกฉีดพลาสติกก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ ส่งมอบไปยังแผนกประกอบชิ้นส่วน การปรับปรุงข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดยเน้นด้านการตรวจสอบรูปร่างภายนอกให้ชัดเจนมากขึ้น การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้วยวิธีการจีอาร์แอนด์อาร์ (GR&R) ทำให้ความสามารถด้านการตรวจสอบรูปร่างภายนอกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น และการดำเนินการตรวจประเมินภายใน(Process Audit) ส่งผลให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีดำเนินการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกับข้อกำหนด ISO 9001

ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนกประกันคุณภาพที่แผนกฉีดพลาสติก ทำให้สามารถช่วยตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลดความสูญเสียจากการผลิตของเสีย ลดลงคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.89 ต่อเดือน และยังสามารถลดจำนวนข้อร้องเรียนภายในลดลงคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.22 ต่อเดือน

DOWNLOAD : Quality Improvement by Quality Assurance Department Case Study: Additional Products Quality Assurance at Molding Department