โดย อัญชลี พันธ์ทอง

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงานในองค์กรที่มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ที่มีต่อการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จา กัด จำนวน 200 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบจำแนกตามสัดส่วนหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้การแจกแจงแบบที (T – test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม การเปรียบเทียบรายคู่ใช้วิธี Least – Significant Different (LSD) ทดสอบการมีอิทธิพลใช้ Linear MultipleRegression และทดสอบความสัมพันธ์ใช้ Multiple Correlation ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 35 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป มีระยะเวลาในการทา งานปัจจุบัน 6 ปีขึ้นไป และสังกัดหน่วยงานส่วนผลิตเชื่อมพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม TPM อยู่ในระดับมาก คือ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบำรุงรักษาตามแผน โดยภาพรวมพนักงานมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมTPM และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้าน เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ ด้านอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และด้านของเสียเป็นศูนย์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ ด้านอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และด้านของเสียเป็นศูนย์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม TPM และเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ในเชิงบวก ในด้านเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ ด้านอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และด้านของเสียเป็นศูนย์ มีความแม่นยา ในการพยากรณ์ (Adjusted R Square) 57.9 % โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทา นาย (Std. Error of the Estimate) เท่ากับ 0.433 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ 75.10%

DOWNLOAD : การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน :กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด