Development of Computer Assisted Instruction on Physics 1 for Engineers

โดย จรัส บุณยธรรมา, ยุรีย์ วรวิชัยยันต์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, จันทนี อุทธินีธุ์

ปี     2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80: 80 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3.ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร ในภาคการศึกษาที่ 1/2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างง่ายจำนวน 30 คน จากจำนวน 77 คน ผลการวิจัยสรุป 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.50 : 80.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80:80 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร ในระดับดีและนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นค่อนข้างเหมือนกัน

DOWNLOAD : Development of Computer Assisted Instruction on Physics 1 for Engineers