Herbals steam room component for spa business

โดย ขวัญชัย จ้อยเจริญ, พิเชษฐ กันทะวังปี

ปี     2548

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ห้องอบสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา หรือ ธุรกิจอบสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีในประเทศที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในด้านคุณภาพกับสินค้าจากต่างประเทศ หรือกล่าวได้ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่คุณภาพทัดเทียมกับสินค้านำเข้า อีกทั้งการดูแลรักษายังสามารถทำได้โดยช่างผู้ชำนาญในประเทศ และอะไหล่ยังสามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ลดการสูญเสียทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง ชุดหม้อไอน้ำห้องอบสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา หรือธุรกิจอบสุมนไพร ที่ได้ออกแบบสร้างขึ้นนี้ ใช้สำหรับห้องอบสมุนไพรขนาด 1.5x1x1.8 m เป็นห้องอบสมุนไพรขนาด 3-4 คน ที่สามารถสร้างอุณหภูมิภายในห้องอบได้ 45℃ ได้ภายในเวลา 30 นาที เป็นหม้อไอน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 mm. ยาว 400 mm. ใช้พลังงานไฟฟ้า 9,000 W มีอัตราการผลิตไอน้ำ 11.073 kg/hr ติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากขดลวดความร้อนในการสร้างพลังงานความร้อนให้แก่น้ำในการใช้ผลิตไอน้ำ สำหรับนำความร้อนจากไอน้ำผ่านหม้อสมุนไพร เพื่อนำความร้อนจากสมุนไพรเข้าห้องอบสมุนไพร

DOWNLOAD : Herbals steam room component for spa business