การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

โดย เจริญ เจริญชัย

ปี     2549

บทคัดย่อ

ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม เป็นชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยย่อยรวม 9 โครงการ ได้แก่ 1. บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าว 2. การจำแนกและศึกษาบทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติคในการหมักข้าวหมากและสาโท 3. การพัฒนากล้าเชื้อสำเร็จเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าว 4. การพัฒนากระบวนการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรม 5. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรม 6. การพัฒนาเครื่องกลั่นสุราต้นแบบสำหรับอุตสาหรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 7. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จากน้ำเชื่อมข้าว 8. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าโดยใช้ไอน้ำ 9. การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหรรมสุราแช่พื้นบ้าน ผลการวิจัยจากทั้ง 9 โครงการ ทำให้ทราบบทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการหมักข้าวพัฒนาเป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่ใช้ในการหมัก และเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารหมักจากข้าวตลอดจนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต และแนวทางในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโนโลยีของโครงการ

DOWNLOAD : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม