การประยุกต์ใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ

โดย ขวัญชัย จ้อยเจริญ, ภาณุ ประทุมนพรัตน์, บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบหม้อไอน้ำแรงดันต่ำที่สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เพื่อผลิตไอน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง หม้อไอน้ำแรงดันต่ำที่ออกแบบเป็นหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ ส่วนของตัวหม้อไอน้ำกับห้องเผาไหม้แยกออกจากัน การไหลของแก๊สที่ได้จากการเผาไหม้เป็นแบบ 2 กลับ หม้อไอน้ำแรงดันต่ำนี้สามารถผลิตไอน้ำที่มีความดันเท่ากับ 2 บาร์ ที่อุณหภูมิ 120 °C โดยใช้อัตราการป้อนเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นที่ 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิการอุ่นน้ำมันเท่ากับ 80 °C และปรับปริมาณอากาศส่วนเกินที่ 40% และ 60% จากผลการทดลองพบว่า หม้อไอน้ำมีอัตราการผลิตไอน้ำได้เท่ากับ 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อุณหภูมิเฉลี่ยในห้องเผาไหม้เท่ากับ 362 °C โดยมีอุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงสุดเท่ากับ 570 °C และใช้ปริมาณอากาศส่วนเกินเท่ากับ 40% ในการใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ไม่เกิดปัญหาการระเบิดหรือ Detonation ที่จะเป็นอันตรายกับหม้อไอน้ำ แต่ในการใช้ปริมาณอากาศส่วนเกินที่เปอร์เซ็นต์สูงทำให้เปลวไฟลุกไหม้ออกจากห้องเผาไหม้ได้ ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์มีค่าเฉลี่ย 2,611 ppm ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 870 ppm สำหรับปริมาณแก๊สซัสเฟอร์มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 500 ppm และปริมาณแก๊สไนโตรเจนมอนออกไซด์มีค่าโดยเฉลี่ย 95 ppm ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 200 ppm

DOWNLOAD : การประยุกต์ใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ