The Study of Thai Music Learners’ Achievement in Secondary Levels

โดย มนศักดิ์ มหิงษ์

ปี     2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองการสอนที่ใช้สื่อ CD-ROM ช่วยสอนเรื่องคำศัพท์สังคีต ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 22 โรงเรียน เฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาดนตรีไทย หรือชมรมดนตรีไทย โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดการสอนเป็นอาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยประจำโรงเรียนนั้นๆ ผู้วิจัยได้สร้างสื่อช่วยสอนและเครื่องมือแบบสอบถามพร้อมกับสังเกตการเรียนการสอนและการพัฒนาของผู้เรียนระหว่างการสอนโดยไม่ใช้สื่อกับการใช้สื่อ CD-ROM ช่วยสอนชุดนี้ ผลการวิจัยศึกษาพบว่าอาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยในกลุ่มตัวอย่างได้ลงวิชาดนตรีไทยโดยตรง ร้อยละ 52.4 ดนตรีสากลร้อยละ 33.3 ไม่ตรงสายงานสอนดนตรี ร้อยละ 9.5 (ทำหน้าที่อื่นๆ) คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มตัวอย่างโดยจบปริญญาเอกร้อยละ 19.0 ปริญญาโทร้อยละ 19.0 โดยทำการสอนเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยตรงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่จะเน้นสอนทฤษฎีร้อยละ 28.6 และลงลึกในวิชาดนตรีปฏิบัติร้อยละ 19.0 และผู้สอนเอง ได้มีการสอนดนตรีแบบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 71.4 และสอนแบบอัธยาศัย(นอกระบบ) ร้อยละ 28.6 ปัญหาที่พบจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้สอนดนตรีไทยส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาการสอนดนตรีไทยโดยตรงการถ่ายทอดจึงไม่สามารถสอนให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกประการหนึ่งคือ จำนวนเวลาในคาบและคาบสอนต่อสัปดาห์ไม่สัมพันธ์กันกับเนื้อหาและบทเรียนที่ถูกกำหนดร้อยละ 38.1 โรงเรียนไม่มีสื่อการสอนทางเทคโนโลยีตลอดจนเครื่องดนตรีไทยคิดเป็นร้อยละ 61.9, 52.4 ตามลำดับ เมื่อทดลองการใช้ CD-ROM ช่วยสอนระหว่างครูที่สอนโดยใช้สื่อการสอนกับครูที่ไม่ใช้สิ่อการสอน จะพบว่า การใช้สื่อช่วยสอนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในทิศทางที่ดีขึ้นร้อยละ 57.10 และ 52.40 ตามลำดับ ปรากฎผลว่าครูผู้สอนเข้าใจในเนื้อหาเรื่องศัพท์สังคีตมากยิ่งขึ้นและจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสอนมาใช้นวัตกรรมดนตรีบ้าง เพื่อจะได้ผ่อนแรงการสอนและง่ายต่อการสร้างความเข้าใจสู่ผู้เรียนในบทเรียนที่ศึกษาอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้น ผลการวิจัยยังพบอีกว่าคำศัพท์สังคีตที่สร้างมาเพื่อทดลองนี้มีความลึกของข้อมูลมากเกินไป การนำมาใช้ในระดับมัธยมมีการนำมาใช้เพียงนิดเดียวไม่มากคำ จึงเห็นว่างานนี้น่าจะอยู่ในระดับกลุ่มผู้เรียนดนตรีสายอาชีพในระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แก่กลุ่มตัวอย่างนำไปใช้อย่างเข้าใจและชัดเจนดีมากคิดเป็นร้อยละ 52.40, 47.60, 42.90 และ 33.30 ตามลำดับ

This research aims to study the experimental using CD-ROM as instructional media in ศัพท์สังคีต subject. In case study is 22 high school education especially, Thai musical learners. The methodology use in this study by the researcher makes the CD-ROM as instructional media and questionnaire. The were observed within the observation of student’s achievement and development between using this CD-ROM as instructional media and without CD-ROM. The result of this experiment indicates that can be summarized as follows : -52.3% of Thai musical instrument teachers graduated in Thai musical instrument as majoring subject, and 33.3% of teacher graduated in another The qualification of instructor can be summarized as follow:-19% graduation in Doctorate Degree, 28.6% graduation in Master Degree, and 19% graduation in Bachelor Degree. The instructors teach both of theoretical section and practical section. The result. Shows that summarizing in theoretical section, and 18% emphasizing in practical section, 71.4% of the instructors continue teach in Thai Musical instrument more than 5 years, and 28.6 % outside system teaching. There were problems such as the instructor did not graduate as majoring subject so the instruction could not be achievement. Another factors are the lesson time and period per week which ate not related to the lesson that is appointed as 38.1% the results indicated that 61.9% of school does not have instructional media, 52.4% of school does not have instruments. The methodology used in this study by instructors use CD-ROM as instructional media and instructors do not use CD-ROM. The results of the experiment indicate that using CD-ROM as instructional media can help instructor more understand in ศัพท์สังคีต in percentage 57.10 and 52.40 as sequence. Using instructional media could help learners and instructors in lesson. It is necessary to change the method of teaching into using musical innovation because it is easily for learner to understand in ศัพท์สังคีต. From this study, it may be concluded that ศัพท์สังคีต should be use in music learners as careers in Bachelor Degree because some of them are difficult for high school’s learners. It will be more efficiency by using in bachelor Degree level. The achievement of this research show in percentage 52.40, 47.60, 42.90, and 33.30 as sequence.

DOWNLOAD : The Study of Thai Music Learners’ Achievement in Secondary Levels