โครงการวิจัยเรื่องทักษะกระบวนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย คำรณ สุนทรานนท์; รจนา สุนทรานนท์

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องทักษะกระบวนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อกำหนดแนวการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสื่อ CD-ROM ไปดผยแพร่ยังโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 125 โรงเรียน ขอบเขตของการวิจัยคือ ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า 5 ปี ใน 4 ภาค คือจังหวัดสตูล ตาก นครราชสีมา และนครนายก รวม 125 โรงเรียน วิธีการดำเนินการวิจัยจัดทำเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกรวบรวมข้อมูลความถูกต้องการสื่อวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยตามความต้องการของคณาจารย์ แล้วนำข้อมูลมาผลิตสื่อ CD –ROM จำนวน 200 ชุด ระยะที่ 2 ทำสื่อ CD – ROM และคู่มือการใช้ไปแจกให้ครูในกลุ่มเป้าหมายทดลองใช้และประเมินคุณภาพสื่อ ผลการวิจัยได้พบว่าคณาจารย์ได้ระดมสมองความต้องการใช้สื่อวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย มาทั้ง 4 ช่วงชั้นและตอบรับการใช้ CD-ROM พร้อมคู่มือประกอบการใช้สื่อในระดับดีมากทั้งโดยรวมและรายข้อ

DOWNLOAD : โครงการวิจัยเรื่องทักษะกระบวนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน