การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตร

โดย ฐิตยา ศรขวัญ, วณิภา นาคลดา, เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

ปี    (2551)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในเมทานอลความเข้มข้น 0.75 (%w/v) และร้อยละของเมทานอลต่อน้ำมันสบู่ดำเป็น 25 (%v/v) อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-60 นาที ความเร็วรอบในการกวนที่ 250 รอบต่อนาทีไบโอดีเซลที่ผลิตได้ มีค่าความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เท่ากับ 3.83 เซนติสโตกส์ จุดวาบไฟ 186 องศาเซลเวซียส ค่าความเป็นกรด 0.22 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม ปริมาณร้อยละ ของน้ำ 0.0039 โดยน้ำหนัก ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2550 ยกเว้น ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ โดยไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีเมทิลเอสเทอร์ 95.5% ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานกำหนดไว้ (96.5%) ส่วนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง พบว่า กากสบู่ดำที่เหลือจากการหีบแล้วยังคงมีปริมาณน้ำมันเหลืออยู่ สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งและพบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เป็นกากสบู่ดำอย่างเดียวจะให้ค่าพนักพลังงานความร้อนสูงที่สุด แต่หากในชุมชนมีปริมาณของกากสบู่ดำปริมาณน้อยก้สามารถนำแกลบมาผสมกับกากเมล็ดสบู่ดำที่อัตราส่วนระหว่างกากเมล็ดสบู่ดำ : แกลบ 75:25 หรือสามารถนำขึ้เลื่อยมาเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนระหว่างกากเมล็ดสบู่ดำ : ขี้เลื่อย 75 :25 หรือสามารถนำขี้เลื่อยมาเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนระหว่างกากเมล็ดสบู่ดำ : ขี้เลื่อย 75 :25 แต่จะให้ค่าพลังงานความร้อนน้อยกว่าสบู่ดำผสมกับแกลบที่อัตราส่วนเดียวกัน ซึ่งค่าพลังงานความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านไม้หุงต้ม (มผช.657/2547) กำหนดค่าพลังงานความร้อนไม่น้อยกว่า 25,104 กิโลจูลต่อกิโลกรัม

In this study, the modification of Physic nut oil as alternative energy in Agro-Industry was investigated. From the synthesis of biodiesel from physic nut oil by transesterification reaction using sodium hydroxide as catalysts, the following conditions were chosen as optimal : NaOH/MeOH 0.75 % w/v, methanol / Physic nut oil 25% v/v, temperature 60℃ and reaction time 30-60 minutes and agitation rate of 250 rpm. The properties of the biodiesel were found ; viscosity of 3.83 cst., flash point of 186℃, fatty acid 0.22 mhKOH/g and water content 0.004% by weight, which yielded methyl ester content 95.5% by weight. From the study of producing fue l from physic nut seed (residue from biofuel process), the results showed that the briquettes fuel from mixing of physic nut seed and rice hull or physic nut seed and rice hull or physic nut seed and saw dust as the ratio of 75:25 (% by weight) has the heating value (25,104 KJ/kg) higher than the standard regulation. However, the briquette fuel from only physic nut seed has the higher heating value than the mixture and has low water content.

DOWNLOAD : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตร