The development of electrochemical technique for ascorbic acid determination

โดย ฉัตรชัย พลเชี่ยว

ปี    (2552)

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดกรดแอสคอบิก โดยการตรึงฟิล์มของโพลิไพโรลและเฮมีนบนขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพส ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพลิเมอร์ไรเซซัน งานวิจัยนี้ได้แบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือ 1) การศึกษาและพัฒนาการตรึงขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสด้วยเฮมีน/โพลิไพโรล 2) การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่ตรึงได้และ 3) การนำขั้วไฟฟ้าไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอบิกจากผลการทดลองพบว่าขั้วไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ประสบความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์กรดแอสคอบิก ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรนี ช่วงการทำงานและ ขีดจำกัดการตรวจวัด เท่ากับ 44 ถึง 44, 000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ลักษณะเด่นของขั้วไฟฟ้านี้ คือ มีความไวต่อการตรวจวิเคราะห์กรดแอสคอบิก ความสะดวก รวดเร็วและใช้สารเคมีในปริมาณน้อย รวมถึงสามารถใช้ตรวจวัดภาคสนามได้โดยการใช้ร่วมกับเครื่องโพเทนทิโอสแตส ภาคสนาม เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท อาหารและยาที่มีวิตามินซีสูง

DOWNLOAD : The development of electrochemical technique for ascorbic acid determination