Opinions Concerning Morality of Students at Rajamangla University of Technology Thanyaburi

โดย สุธิดา ชัยรุ่งเรือง

ปี     2552

บทคัดย่อ

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 ด้าน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษาที่มี เพศ อายุ คณะ ชั้นปีและอาชีพผู้ปกครองที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า T-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance ANOVA) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า
1.นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมโดยรวมอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุดระดับมากและระดับปานกลาง สำหรับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเคารพตนเอง ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความอุตสาหะ ด้านความเมตตา กรุณา ด้านความเสียสละ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความประหยัด ด้านความรู้จักพอ ด้านความมีสติสัมปชัญญะ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความยุติธรรม ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความเคารพนับถือผู้อื่น ด้านความไม่เห็นแก่ตัว ด้านความถ่อมตนและด้านความกล้าทางคุณธรรม และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความมีเหตุผลและความสามัคคี

2.นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมในด้านความมีระเบียบวินัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

3.นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมในด้านความประหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

4.นักศึกษาที่อยู่ต่างคณะกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันในด้านความมีเหตุผล ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความอุตสาหะ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความสามัคคี ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความประหยัด ด้านความยุติธรรมและด้านความไม่เห็นแก่ตัว ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

5.นักศึกษาที่เรียนต่างชั้นปีกันมีความคิดเห็นโดยรวมในด้านความเมตตากรุณา ด้านความเสียสละ ด้านความสามัคคี ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความประหยัด ด้านความยุติธรรม ด้านความถ่อมตน  ด้านความกล้าทางคุณธรรม ด้านความเคารพตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

6.นักศึกษาที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมในด้านความมีเหตุผล ด้านความเมตตากรุณา ด้านความเสียสละ ด้านความสามัคคี ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความประหยัด ด้านความมีระเบียบวินัยและด้านความกล้าทางคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

DOWNLOAD : Opinions Concerning Morality of Students at Rajamangla University of Technology Thanyaburi