โดย ชุติมา ประสาทแก้ว

ปี     2551

การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป โดยเพิ่มช่องทางในการศึกษาให้มากขึ้นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง หรือต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายขี้น เพื่อตอบ กับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาไทย ที่มีกฎหมายและแนวทางให้กับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไว้

DOWNLOAD : การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์