ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

โดย สุทธิภักดิ์ ศรีจันทร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน จานวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ Independent t-test, One Way ANOVA และทดสอบจับคู่พหุคูณด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) เพื่อหารายคู่ที่แตกต่าง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเข้ารับบริการขอใช้ไฟฟ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัย และสะดวกในการเข้ารับบริการวันศุกร์ เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 40 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน
         ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านระบบการเรียกคิว ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ความเพียงพอของที่นั่งรอ สถานที่บริการสะอาด อยู่ในระดับมาก ให้คาแนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ความพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสะอาดของห้องน้า และความสะดวกของสถานที่จอดรถ อยู่ในระดับปานกลาง  การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจกับประเภทการเข้ารับบริการ และสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่มีประเภทการเข้ารับบริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ด้านการให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและความเพียงพอของที่นั่งรอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ด้านระบบการเรียกคิว ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ให้คาแนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ความพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสะดวกของสถานที่จอดรถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ให้คาแนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ความพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ One Stop Service การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ด้านระบบการเรียกคิว ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ให้คาแนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ความพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ความเพียงพอของที่นั่งรอ สถานที่บริการสะอาด ความสะอาดของห้องน้า และความสะดวกของสถานที่จอดรถไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

         The study aimed to investigate the customer satisfaction with one-stop service center at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District. The data were collected from the sample group, consisting of 400 customers of one-stop service center at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District. The Descriptive Statistics, comprising Frequency, Percentage, Standard Deviation, and the Inferential Statistics, comprising Independent T-test, One way ANOVA, and Least Significant Difference were used for the data analysis.  The study on demographic factors revealed that most of the respondents applied for electric usage service, were the residential electric users, preferred to be served on Friday, were male of 20-40 years old, graduated with Bachelor’s degree or equivalent, owned private businesses, earned a monthly income of 10,000-20,000 Baht.
         Concerning the customer satisfaction with the queue system, the study showed high levels of appropriate service process, up-to-date equipment and instruments, fast services, taking care of customers, willing to give service with a polite and friendly manner, sufficient waiting chairs and clean service area. However, clear advice and replies, attempt to serve customers’ needs, clean restrooms, and convenient parking were at moderate levels. The hypothesis study on the satisfaction by service types and the general status of the respondents showed as follows : Different service types was found being a statistically significant to cause difference in one-stop service at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District in terms of fast service and sufficient waiting chairs at 0.05 level. Different sex was found being a statistically significant to cause difference in one-stop service at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District in terms of queue system, appropriate service process, clear advice and replies, fast service, attempt to serve customers’ needs and convenient parking at 0.05 level. Different education level was found being a statistically significant to cause difference in one-stop service at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District in terms of appropriate service process, clear advice and replies, willing to give service with a polite and friendly manner, attempt to serve customers’ needs at 0.05 level. Different sex, occupation, and income were found being statistically non significant to cause difference in one-stop service at the Metropolitan Electricity Authority, Bangkhen District in terms of queue system, appropriate service process, up-to-date equipment and instrument, clear advice and replies, fast service, willing to serve with a polite and friendly manner, attempt to serve customers’ needs, sufficient waiting chairs, clean service area and clean restroom at 0.05 level.

DOWNLOAD : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน