The Study and Design of Niello-Work Products Decorated with Twelve Signs of Zodlac Nakornsrithammarath

โดย รุ่งนภา ผลพฤกษา

ปี       2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงินลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพื่อประเมินความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงิน ลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการออกแบบประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงิน จำนวน 10 คน กลุ่มผู้มีความรู้ทางด้านการออกแบบ จำนวน 90 คน รวมจำนวน 100 คน 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสด้านความต้องการและความพึงพอใจ คือ ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมถมเงินลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน ผลการวิจัยด้านการออกแบบพบว่า 1. ด้านการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับ รูปแบบเรขาคณิต รูปทรงของวงกลมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย =4.68) 2. ด้านการออกแบบรูปลักษณะของ 12 นักษัตร บนผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50) 3. ด้านการออกแบบลวดลายประกอบตัว 12 นักษัตร ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ผลการวิเคราะห์ประเมินความต้องและความพึงพอใจพบว่า มีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงินลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับความต้องการมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) และมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงินลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดัยบความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14)

The Purpose of this Research are as Follows The study and design of Niello – work Products Decorated with twelve Signs of Zodiac, Nakornsrithammarath Evaluate the demand and Satisfaction to Niello – Work Products Decorated with twelve Signs of Zodiac, Nakornsrithammarath The Researcher Data are From Design Group Consists of 10 Silver Niello – Work are 90 Designer, 100 total Demand and Satisfactory Group of One – Hundred Which are From the One in interested in this Product The Research Results are as Follows Be Able to Apply the Designed Different Styles of or Ornament in Geometry and Circle the Highest Average are in the Most Opinions (Mean = 4.68) The Design of Twelve signs of Zodiac in Natural Styles are the Most Applied and the Highest Average with in the Most Opinions (Mean = 4.50) Use the Lines in the Design of the Decorative the Signs of Twelve Zodiac the Highest Average is (Mean = 4.44) The Analysis of Demand and Satisfaction are Found as Follows The Production Demands of Silver Niello – Work of Twelve Signs of Zodiac, Nakornsrithammarath are Highest (Mean = 4.24) and Satisfaction of Silver Niello – Workers of Twelve Signs of Zodiac, Nakornsrithammarath in the Highest (Mean =4.14)

DOWNLOAD : The Study and Design of Niello-Work Products Decorated with Twelve Signs of Zodlac Nakornsrithammarath