The survey of need in knowledge of technology around Rajamangala University of Technology Thanyaburi period I : A case study Amphur Lumlukka Pathum Thani

โดย คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มชุมชน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านความต้องการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และด้านความต้องการฝึกอบรม จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบอย่างว่าย จำนวน 152 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุ่ม โดยใช้ สถิติทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. เพศชายมีความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านความต้องการให้คำปรึกษา ทางด้านเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพการทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพการปลูกผักชีวภาพ ตามลำดับ ส่วนเพศหญิงมีความต้องการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีด้านการถนอมอาหาร เทคโนโลยีด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการทำปุ๋ยชีวภาพ ตามลำดับ
2. เพศชายมีความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านความต้องการฝึกอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการซ่อมโทรศัพท์มือถือ การซ่อมคอมพิวเตอร์ และการเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ ส่วนเพศหญิงมีความต้องการด้านการฝึกอบรม เรื่องการนวดเพื่อสุขภาพ การทำน้ำจิ้มสูตรต่างๆ และเทคนิคการถนอมอาหารชนิดต่างๆ ตามลำดับ
3. เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

DOWNLOAD : The survey of need in knowledge of technology around Rajamangala University of Technology Thanyaburi period I : A case study Amphur Lumlukka Pathum Thani