A study of the effect of pressure tank on the pump performance

โดย วีระพงษ์ ครูส่ง และธีระพงษ์ ควรคำนวน

ปี 2550

บทคัดย่อ (Abstract)

ผู้ใช้เครื่องสูบน้ำส่วนหนึ่งติดตั้งถังความดันร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ความดันน้ำสูงขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีไม่มีการกล่าวถึงประโยชน์ของถังความดันในเรื่องนี้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ถังความดันช่วยให้ความดันน้ำสูงขึ้นและลดพลังงานในการใช้เครื่องสูบน้ำได้หรือไม่โดยทำการติดตั้งชุดทดลองซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด อัตราการสูบ 10-90 ลิตร/นาที เฮดความดัน 22-11 เมตร พร้อมถังความดันชนิดไม่มีไดอะแฟรม ขนาด 50 ลิตร ติดตั้งอุปกรณ์ท่อ และวาล์ว ให้สามารถทำงานได้ทั้งแบบผ่านถังความดันและไม่ผ่านถังความดัน ทำการวัดค่าความดันน้ำและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ที่อัตราการไหลต่างๆ 5 ค่าๆละ 5 ซ้ำ ทั้ง 2 กรณี จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติพบว่า ค่าของความดันน้ำที่ไม่ใช้ถังความดันน้อยกว่าใช้ถังความดันมี 3 ค่า และไม่แตกต่างกัน 2 ค่า ส่วนค่ากระแสไฟฟ้าไม่มีความแตกต่างกัน

Some of pump users installed pressure tank to pumping system to enhance pressure of water. This study was carried out to find out whether pressure can increase water pressure and reduced power needed. The pumping system was set up in such a way that pressure tank could be functioned or not by control valve. Randomized pressure and current measurements of 5 flow rates with 5 replications of with and without pressure tank system were carried out. The results showed that among 5 comparison values of pressure and current between with and without pressure tank, 2 of pressure values were not statistically different while 3 were different. Current was found no difference.

DOWNLOAD : การศึกษาผลของการติดตั้งถังความดันต่อสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ