Experimental development of an egg grading machine using digital image processing

โดย ภานุ ประทุมนพรัตน์, มนูศักดิ์ จานทอง และสิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล

ปี 2551

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ เพื่อประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดไข่ไก่ด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล และเพื่อเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ใหม่สู่เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจทั้งหลายเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอลนี้ ทำงานตามคำสั่งของระบบวิชั่น ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมการคัดขนาดไข่ไก่ได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว และช่วยทดแทนแรงงานคนในส่วนหน้าที่นี้ต้นแบบจากโครงการวิจัยนี้ เป็นต้นแบบที่ทำงานคัดขนาดไข่ไก่ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ฟองต่อวินาที

DOWNLOAD : การพัฒนาทดลองเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล