Design and construction of dish rotate type fill and seal machine

โดย ไพฑูรย์ ประทีปสุข และไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี 2550

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและจัดสร้างเครื่องบรรจุน้ำดื่มและภาชนะใส่น้ำดื่ม แบบแก้วด้วยระบบจานหมุน ซึ่งเป็นเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง หรือปรับปรุงทำสินค้าโอท๊อปขาย เช่นทำน้ำผลไม้ โดยหลักการปฏิบัติของเครื่องบรรจุน้ำดื่มและภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุนนี้ไม่ซับซ้อนมากนัก ผู้ปฏิบัติสามารถศึกษาและใช้งานได้ง่าย โครงการวิจัยนี้ได้เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องบรรจุน้ำดื่ม โดยออกแบบ จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเครื่องบรรจุน้ำดื่มและภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุน ทำการสร้างจนสำเร็จพร้อมการทำงานของเครื่อง โดยแก้วบรรจุน้ำจะถูกปล่อยลงบนจานหมุนโดยอัตโนมัติ ชุดจานหมุนจะหมุนนำแก้วไปตำแหน่งที่เติมน้ำ และไปตำแหน่งผนึกฝา เมื่อเสร็จก็จะไปตำแหน่งนำแก้วออกจากจานหมุน ซึ่งการทำงานนี้จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบนิวแมติกทำงานไปพร้อมกัน จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบของเครื่องบรรจุน้ำดื่ม และภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุนสามารถผลิตในการทำงานได้ 8 แก้วต่อนาที หรือ 480แก้วต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องทำงาน 8 ชั่วโมงก็จะผลิตได้ 3, 840 แก้วต่อวัน แต่ในการใช้เครื่องแบบ Manual จะผลิตได้ 180 แก้วต่อชั่วโมง หรือ 1, 440 แก้วต่อวัน จะเห็นว่าเครื่องที่จัดสร้างขึ้นนี้สามารถลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเหมาะที่จำนำมาใช้งานแทนที่เครื่องแบบ Manual ได้ดีกว่า

DOWNLOAD : ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ำดื่มและผนึกภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุน