SuanWangThip Homestay Management and Administration

โดย จิตติพงษ์  รสหอม, วิศรุต  คงสโรช และปราณหทัย  นิลพัฒน์

ปี 2553

 บทคัดย่อ

ระบบการจัดการและการบริหารสวนวังทิพย์โฮมสเตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และทางสวนวังทิพย์โฮม สเตย์ยังมีระบบการจัดการที่ทันสมัยและมีความถูกต้อง ให้ทางนักท่องเที่ยวมีความสะดวกประหยัดเวลาในการสำรองที่พัก การตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และยังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายออกไป สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการที่จะให้นักท่องเที่ยวติดต่อกับทางสวนวังทิพย์โฮมสเตย์ได้อีกหนึ่งทาง ระบบการจัดการสวนวังทิพย์โฮมสเตย์ได้ถูกพัฒนาด้วยภาษา ASP.NET เป็นหลัก โดยจะทำการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั่นคือ มีระบบตรวจสอบข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามหลักการใช้งาน มีระบบที่อำนวยความสะดวกสบายที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ในการติดต่อ และจองห้องพัก มีระบบช่วยให้การประชาสัมพันธ์เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

DOWNLOAD : ระบบการจัดการและบริหารสวนวังทิพย์โฮมสเตย์