โดย พเนตร์ สุขสิงห์; วันชัย ทรัพย์สิงห์

ปี      2554

Abstract

บทความนี้นาเสนอรถไฟต้นแบบไร้คนขับ เป็นการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการเคลื่อนที่รถไฟไร้คนขับ โดยการ นาเอาหลักการทางานของลิฟต์แนวนอนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้รถไฟฟ้า สามารถควบคุมการทางานได้โดยตรงจากผู้โดยสาร ศูนย์ควบคุมโดย โดยอาศัยการบอกตำแหน่ง และการควบคุมการส่งถ่ายข้อมูลแบบ แพ็คเกจด้วยระบบจีพีอาร์เอส(GPRS) เพื่อควบคุมและสื่อสารข้อมูล ระหว่างตัวรถและศูนย์ควบคุม ผลจากการทา โครงการวิจัยชิ้นนี้ทา ให้ได้ รถไฟฟ้ารางเดี่ยวต้นแบบชนิด 4 ล้อ 4 ที่นั่งขับเคลื่อนโดยใช้อินดักชั่นมอเตอร์และชุดเกียร์ต่อเข้ากับเพลาขับเคลื่อนโดยตรง โดยการส่งจ่าย พลังงานไฟฟ้าด้วยรางที่สามพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าสารองจากเซลล์ แสงอาทิตย์ ทั้งนี้สมารถรับน้าหนักได้ไม่เกิน 500 กิโลกรัม เคลื่อน เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ระบุไว้แบบสถานีต่อสถานี ด้วยความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตร/ชั่ว โมง ผลจาการทดสอบประสิทธิภาพ โครงงานวิจัยพบว่ารถไฟต้นแบบนี้สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ ต้องการ ทั้งสามารถส่งถ่ายข้อมูลตำแหน่งรถ การควบคุมจากศูนย์และ จากผู้โดยสาร มายังศูนย์ควบคุมตามต้องการได้ทันทีเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิน

DOWNLOAD : การออกแบบและสร้างระบบควบคุมรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับขนาดเล็ก