STUDY ON e-SHAPED SLOT ANTENNA FOR WLAN APPLICATIONS

โดย เตือนใจ อาชีวะพนิช

ปี     2552

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการนำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดรูปอักษรอี โดยทำการวิเคราะห์ด้วยการจำลองโครงสร้างของสายอากาศ (simulation)โดยใช้ระเบียบวิธีโมเมนต์ (MoM) ด้วยโปรแกรม IE3D ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศได้หลากหลายรูปแบบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การออกแบบและวิเคราะห์สายอากาศแบบช่องเปิดใช้วัสดุฐานรองแบบ RT/Duroid 5880 โดยการออกแบบสายอากาศแบบช่องเปิดวงรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สายอากาศแบบช่องเปิดรูปเลขแปด และสายอากาศแบบช่องเปิดรูปอักษรอี

จากการวิเคราะห์สายอากาศทั้งสามแบบ พบว่าสายอากาศแบบช่องเปิดรูปอักษรอีมีแบนด์วิดท์กว้างที่สุด จึงนำสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดรูปอักษรอี มาทำการออกแบบและวิเคราะห์ให้สามารถนำไปใช้ในระบบเครือข่ายไร้สาย โดยออกแบบให้มีแบนด์วิดท์กว้าง ในแต่ละย่านความถี่คือย่านความถี่ตั้งแต่ 2.4-2.52 GHZ ซึ่งจะครอบคลุมมาตรฐาน IEEE802.11b/g (2.4-2.4835 GHZ)และการออกแบบให้ใช้งานได้ในย่านความถี่สูงขึ้นไป คือ 4.82-6.32 GHZ ซึ่งจะครอบคลุมมาตรฐานIEEE 802.11j (4.90-5.091 GHz) IEEE 802.11 a (5.150-5.350 GHz) และ IEEE 802.16d (5.7-5.9 GHz) จากนั้นทำการสร้างสายอากาศรูปอักษรอีแบบช่องเปิดโดยใช้วัสดุฐานรองแบบ FR-4 เพื่อเปรียบเทียบผลกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IE3D

DOWNLOAD : STUDY ON e-SHAPED SLOT ANTENNA FOR WLAN APPLICATIONS