AN APPLICATION OF SIX SIGMA TECHNIQUE FOR DEFECT REDUCTION OF RUBBING VIBRATION IN A SPINDLE MOTOR BASE ASSEMBLY: A CASE STUDY

โดย ชาย เสนาหาญ

ปี     2552

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกมา ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต ณ โรงงานตัวอย่าง กระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ (Spindle Motor BaseAssembly) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสปินเดิลมอเตอร์ ที่ใช้ในการขับฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ ส่งให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการลดจำนวนของเสียจากการเสียดสีที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในกระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์และเพิ่มความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) โดยการปรับปรุงคุณภาพในหนึ่งล้านชิ้นของผลผลิต (Defect Parts Per Million: DPPM) และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการอธิบายกระบวนการและนำสารสนเทศจากข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับปัญหาที่พบ คือ ในกระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ เมื่อทำการทดสอบพบว่าเกิดการเสียดสีซึ่งก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ขณะสปินเดิลมอเตอร์หมุน โดยการทดสอบวัดค่า G-Value กำหนดค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 mG.Max มีการทดสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดของเสียทิ้ง (Scrap) ขั้นตอนการศึกษาทั้งหมดแบ่ง เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหา การวัดผล การวิเคราะห์ การปรับปรุงและการควบคุม โดยจะทำการศึกษาเฉพาะโมเดลมูซโฟธดี (Moose4D Model) ชนิดรุ่น FDB (Fluid Dynamic Bearing Spindle Motor: FDB)

จากข้อมูลที่กระบวนการผลิตของเสียและความสามารถของกระบวนการผลิตจากตัวชี้วัดCpk ก่อนการปรับปรุงโดยเฉลี่ย 23,760.36 DPPM และ Cpk 0.82 และหลังการปรับปรุงโดยเฉลี่ย 246.81 DPPM และ Cpk 3.06 จากผลข้อมูลนั้นสามารถลดจำนวนของเสียลงได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

DOWNLOAD : AN APPLICATION OF SIX SIGMA TECHNIQUE FOR DEFECT REDUCTION OF RUBBING VIBRATION IN A SPINDLE MOTOR BASE ASSEMBLY: A CASE STUDY