การพัฒนาระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศอุตสาหกรรมงานชุบโลหะ

โดย เรวัต ซ่อมสุข, ศุภเอก ประมูลมาก

ปี 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อสร้างชุดทดลองหอดูดซับแบบสเปรย์จับ และหาความสามารถการดักจับฝุ่นละอองโลหะจากระบบสเปร์ยน้ำดันสูง โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัลป์ระบบการบำบัดฝุ่นละอองด้วยระบบสเปร์ยน้ำ แล้วจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างชุดทดลองตามมาตรฐานที่กำหนด ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจับฝุ่นของสครับเบอร์อาศัยหลักกการจับฝุ่นขนาดเล็กด้วยหยดละอองน้ำ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเร็วลมทางเข้าของสครับเบอร์ (ช่วง 6-25 เมตรต่อวินาที) อัตราส่วนน้ำ 2,4 และ 6 ลิตรต่อนาที และมีการออกแบบเฮดเดอร์ที่ใช้ในการฉีดน้ำจำนวน 5 หัว กำหนดวัสดุที่ใช้ในการทดลองซึ่งเป็นตัวแทนของมลภาวะทางอากาศ คือ ผงโลหะขนาด 4-20 ไมครอน กำหนดวิธีการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นจึงดำเนินการทดลองเพื่อนำข้อมูลไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการดักจับฝุ่น

ผลสรุปการทดลองพบว่า เมืออัตราส่วน L/G ที่มีค่าสูงขึ้น ประสิทธิภาพของเครื่องสคับเบอร์จะสูงขึ้น สภาวะการทำงานทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ อัตราส่วน L/G เท่ากับ 3.07 l/m3 ที่จำนวนหัวฉีดน้ำเท่ากับ 5 หัว ความเข้มข้นของฝุ่นที่ทางเข้าเท่ากับ
2 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นของเครื่องเท่ากับ 86.60%ที่ขนาดอนุภาคของฝุ่นช่วง 4-20 ไมครอน

DOWNLOAD : การพัฒนาระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศอุตสาหกรรมงานชุบโลหะ