Productivity improvement by pull production system : a case study of gas stove head industry

โดย วัฒนชัย ประสงค์

ปี 2554

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบการผลิตแบบดึง (Pull System) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับสายการผลิตตัวอย่าง จากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่าในสายการผลิตขาดระบบสั่งการผลิตที่ชัดเจน จำนวนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานมากถึง 40% ของเครื่องจักรทั้งหมด การไหลของงานที่ไม่ต่อเนื่อง จำนวนล็อตการผลิตมีขนาดใหญ่ถึง 2,000-6,000 ชิ้นต่อล็อต และมูลค่าสินค้าคงคลังสูงถึง 2,239,804 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยใช้แผนภาพการไหลของงานและข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยใช้ทฤษฎีความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ แล้วทำการปรับปรุงสายการผลิตตัวอย่าง โดยการจัดทำผังโรงงานใหม่ จัดทาวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน จัดทาเวลามาตรฐาน และประยุกต์ใช้ระบบคัมบังในการควบคุมวัสดุคงคลังทั้งก่อนและหลังกระบวนการของสายการผลิตตัวอย่าง

ผลการวิจัย แสดงว่าระบบการผลิตแบบดึงสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับกระบวนการผลิต 22.27% โดยมีกระบวนการผลิตที่ไหลอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ใช้ในการผลิตลดลง 192.25 ตารางเมตร คิดเป็น 33.10% รอบเวลาการผลิตชิ้นงานลดลง 14.55% มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีจำนวนสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบก่อนกระบวนการ ระหว่างกระบวนและหลังกระบวนการลดลง 38.90% สามารถควบคุมระดับวัสดุคงคลัง และลดมูลค่าของสินค้าคงคลังลง 23.54%

DOWNLOAD : Productivity improvement by pull production system : a case study of gas stove head industry

Comments are closed.