Motivations affecting employee loyalty : case study of state enterprise policy

โดย พัฒน์นรี จำปาเงิน

ปี 2553

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 129 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVAและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุ 25แต่ไม่ถึง 30 ปี ศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ 10,000 แต่ไม่ถึง 20,000 บาท เป็นข้าราชการ มีอายุการทำงานใน สคร. 4 ปีขึ้นไป และมีอายุการทำงานทั้งหมดน้อยกว่า 5 ปี ผลการวิจัยแรงจูงในในการทำงาน พบว่าแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยแรงจูงใจในการทำงานด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ำจุนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์การ พบว่าความผูกพันต่อองค์การโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผลการวิจัยค่าสหสัมประสิทธิ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม

DOWNLOAD : Motivations affecting employee loyalty : case study of state enterprise policy