Outpatient satisfaction towards service quality of pathumthani hospital

โดย เขมจิรา พุ่มกาหลง

ปี 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลปทุมธานีโดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ที่มารับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 51-60 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง แผนกที่มารับบริการมากที่สุดคือ แผนกอายุรกรรมผลการศึกษาระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ว่า ผู้ที่มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลปทุมธานีอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลำดับความพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือโดยให้ความสำคัญในเรื่องแพทย์และพยาบาลปกปิดข้อมูลในการรักษาและมีห้องตรวจร่างกายที่มิดชิด ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจโดยให้ความสำคัญในเรื่องโรงพยาบาลใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและได้รับยาในปริมาณที่มาก ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการโดยให้ความสำคัญในเรื่อง การดูแลและเอาใจใส่ของแพทย์ที่มีต่อผู้มารับบริการอย่างจริงใจและเป็นกันเองในการตรวจรักษา ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการให้ความสำคัญในเรื่องโรงพยาบาลปทุมธานีมีทำเล ที่ตั้งเหมาะสมในการเดินทาง และ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการให้ความสำคัญในเรื่องอาคารและสถานที่ของโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แออัด และมีแสงสว่างเพียงพอ ตามลำดับ

DOWNLOAD : Outpatient satisfaction towards service quality of pathumthani hospital