Purchasing behavior of thai tourists at border trade market thailand – cambidia :case study of talat rong kluea, sa kaeo province

โดย เมษยา วงษ์กำภู

ปี 2553

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ชองนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดโรงเกลือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือ ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และใช้การเดินทางโดยรถส่วนตัว

ผลการศึกษา กรณีด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทเครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น) มีเหตุผลในการซื้อสินค้า คือ ใช้ส่วนตัว มีเพื่อนเป็นบุคคลที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบเดินทางมาซื้อสินค้าในวัน เสาร์ – อาทิตย์ ส่วนสถานที่ที่ชอบเข้าไปซื้อสินค้าภายในตลาดโรงเกลือ คือ ตลาดเดชไทย โดยมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโรงเกลือจากผู้ที่เคยไปซื้อมาก่อนแล้ว และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 2,500 – 5,000 บาท บาทต่อครั้ง และจำนวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือต่อปีโดยเฉลี่ย 3 – 5 ครั้งต่อปี

ผลการศึกษา กรณีด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก ด้านราคาโดยรวมในระดับมาก ด้านการจัดจำหน่ายโดยรวมในระดับมาก และด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะข้อมูลทั่วไป พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของนักทองเที่ยวชาวไทยผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งของนักท่องเที่ยงชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD :Purchasing behavior of thai tourists at border trade market thailand – cambidia :case study of talat rong kluea, sa kaeo province