Factors Influencing Organizational Engagement:A Case Study of Western Digital (Thailand) Limited

โดย ขวัญเมือง ไตรนุช

ปี 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของช่างเทคนิคที่มีผลต่อความผูกพัน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของช่างเทคนิค และเพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรกลุ่มตัวอย่างในการการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานช่างเทคนิค มีจำนวนประชากรทั้งหมด1301 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใช้วิธีสุ่มแบ่งแบบชั้น ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติแบบ Independent samples t – test และ F – test สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง และ ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่างในอายุ 25-30 ปี สภาพสมรสโสด มี ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี รายได้สุทธิต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001 ถึง20,000 บาท โดยให้ระดับความสำคัญในระดับมากเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ความผูกพันต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมหรือความต่อเนื่อง ด้านทัศนคติหรือความรู้สึก และวัฒนธรรมองค์กรในระดับมากกับด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันทำให้ระดับความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน …

Download : Factors Influencing Organizational Engagement:A Case Study of Western Digital (Thailand) Limited