Factors Influencing the Selection of Building Service Contractors in Bangkok Metropolitan

โดย ดำรงค์ บุญรอด

ปี 2554

การศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารในกรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคาร ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านการตลาด 7P’S ต่อการเลือกบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเพื่อนำไปในการพัฒนาปรับปรุง บริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารในเขตกรุงเทพมหานครฯกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเจ้าของผู้บริหารสถานประกอบการอาคารพาณิชย์อพาร์ตเม้นต์ และ คอนโดมิเนียม ผู้เคยใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารในเขตกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 400 บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคาร ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านการตลาด 7P’S ต่อการเลือกบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลของการวิจัย สรุปได้ว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคารได้แก่ ข้อมูลส่วนประสบการณ์ในการทำโครงการก่อสร้างและข้อมูลส่วนแหล่งเงินทุนที่ใช้ดำเนินงานมีผลในทุกด้านต่อส่วนผสมทางการตลาด 7P’S ส่วนด้านทุนจดทะเบียนมีผลในทุกด้านต่อส่วนผสมทางการตลาด 7P’S ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการบริการ ส่วนด้านมูลค่าของงานมีผลในทุกด้านต่อส่วนผสมทางการตลาด 7P’S ยกเว้นด้านกระบวนการบริการ ส่วนด้านระยะเวลาในการก่อสร้างมีผลในทุกด้านต่อส่วนผสมทางการตลาด 7P’S ยกเว้นผลิตภัณฑ์ส่วนด้านลักษณะโครงการมีผลในทุกด้านต่อส่วนผสมทางการตลาด 7P’S ยกเว้นช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการสร้างและการนำเสนอทางกายภาพ

The study on Factors Influencing the Selection of Building Service Contractors in Bangkok Metropolitan was carried out for the following purposes: to examine the general data of the clients of building service contractors, to investigate the factors that influenced on the 7P’s of marketing towards the selection of building service contractors in Bangkok Metropolitan, and to improve the quality of the building service contractors in Bangkok Metropolitan. The study comprised 400 samples which were the owners and managers of commercial buildings, apartments, condominiums, as well as the clients of building service contractors in Bangkok Metropolitan. The data were collected through the questionnaires and analyzed in order to examine the general data of the clients of building service contractors, and to investigate the factors that influenced on the 7P’s of marketing towards the selection of building service contractors in Bangkok Metropolitan. The study results demonstrated that the general data of the clients of building service contractors which had the most influence on the factors influencing the selection of building services contractors were as follows: The construction project experience and the financial resources had effects on every aspect of the 7P’s of marketing mix. The registered capital had effects on every aspect of the 7p’s of marketing mix except on promotion and service process. The costs of work had effects on every aspect of the 7P’s of marketing mix except on service process. The construction duration had effects on every aspect of the 7P’s of marketing mix except on product. The project characteristics had effects on every aspect of the 7P’s of marketing mix except on distribution channel, constructing and physical evidence.

Download :Factors Influencing the Selection of Building Service Contractors in Bangkok Metropolitan