Traning on web with cooperative learning in purchase for employees of demco publice cimpany limited

โดย สุริวิภา ขุนทอง

ปี 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังจากการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และ 3)ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อสำหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด  (มหาชน) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรม และหลังจากการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 3)แบบประเมินคุณภาพคุณภาพเว็บฝึกอบรม สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี 4)ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัยพบว่า
1)การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 80/80 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการมีดังนี้ บทเรียนที่1 (E1/E2) 78.00/87.20, บทเรียนที่2 (E1/E2) 76.40/ 89.40, บทเรียนที่ 3 (E1/E2) 77.00/91.80 และบทเรียนที่ 4 (E1/E2) 72.00/90.00 ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ ทั้ง 4 หน่วย คะแนนก่อนฝึกอบรม และคะแนนหลังฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่กำหนดไว้
3)ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการจัดซื้อสำหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ด้านความยากง่ายในการใช้เว็บอยู่ในระดับมาก (=4.37) ด้านการนำเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (=4.49) ด้านการออกแบบจอภาพอยู่ในระดับมาก (=4.30) ในความคิดเห็นในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (=4.24) ในด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก (=4.42) มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บ โดยคิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (=4.37) โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

Download : การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับ พนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)