Study of the Motivation Factors Which Influence the Performance of Teachers in Primary Schools Affiliated within the Pathumthani Education Service Area Number 2

โดย พรศิลป์ ศรีเรืองไร

ปี (2554)

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน โดยประชากรได้แก่ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 47 โรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 430 คน กลุ่มตัวอย่างหาโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของแครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 209 คน ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า….

Download: การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2