The Development of Tailored Jackets Patterns for Women in Particular Figures

โดย เบญจวรรณ บุ้งทอง…(และคนอื่นๆ)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองทำแบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีวิธีของอังกฤษ เยอรมนี และไทย สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 2) ดัดแปลงแบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีต้นแบบ SIZE L ตามรูปร่างพิเศษทั้ง 5 รูปร่าง สถิติที่ใช้คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) โดยให้สัดส่วนทั้งหมดของสตรีรูปร่างปกติมีสัดส่วนเท่ากับ 1 3) สารวจความพึงพอใจของผู้ที่สวมใส่เสื้อเทเลอร์สาหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผ้าทั้ง 3 ชนิด คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 เรื่อง ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ ครู 2 คน นักเรียน 2 คน ชุมชน 2 คน และร้านตัดเสื้อ 2 คน รวม 8 คน กลุ่มสตรีรูปร่างพิเศษ 5 รูปร่างคือ รูปร่าง ทรงนาฬิกาทราย, รูปร่างทรงแอปเปิ้ล, รูปร่างทรงลูกแพร, รูปร่างทรงกลม, รูปร่างทรงตรง และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจต่อเสื้อเทเลอร์สาหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขิด จานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีวีธีของไทยใช้เวลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 70.29 นาที 2) ผลการดัดแปลงแบบตัดสตรี SIZE L 5 รูปร่าง สตรีรูปร่างทรงกลมมีขนาดอก เอว สะโพกใหญ่กว่าสตรีรูปร่างอื่นๆ คือ อก 1:1.06 เอว 1:1.08 สะโพก 1:1.06 3) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษที่ตัดเย็บจากผ้าไหมอยู่ในระดับมาก คือ X เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือผ้าขิด X เท่ากับ 4.12 และผ้าฝ้าย X เท่ากับ 4.10 ตามลำดับ

Download : The Development of Tailored Jackets Patterns for Women in Particular Figures