The effects of Knowledge Management on Staff’s Operational Performance at the Offices of Academic Promotion and Registration of Rajamangala Universities of Technology in the Central Region

โดย สมจิตร์ สุวรักษ์

ปี 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย เรื่อง  การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้กับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 3) การจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง จำนวน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 136 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการความรู้ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 2) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การจัดการความรู้ด้านการบ่งชี้ความรู้  ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ร้อยละ 53 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

This research was entitled to the effects of Knowledge Management on Staff’s Operational Performance at the Offices of Academic Promotion and Registration of Rajamangala University of Technology in the Central Region. It aims to study 1) the level of Knowledge Management in the Offices of Academic Promotion and Registration and the efficiency level of the staff’s performance 2) the relationship between Knowledge Management and the efficiency of staff’s performance, and 3) the effects of Knowledge Management on Staff’s performance at the Offices of Academic Promotion and Registration of Rajamangala Universities of Technology. The study was a descriptive research. The instrument used in the study was a 5-scale questionnaire which had been examined by the five experts before being piloted with a sample group of thirty people. The data were collected from a population of 136 consisting of government officers, government staff, university staff, permanent employees, and temporary employees who were working at the Offices of Academic Promotion and Registration of five Rajamangala Universities of Technology in the Central Region of Thailand, namely, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUT), Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Rajamangala University of  Technology Phra Nakhon (RMUTP), Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RMUTSB). The data were analyzed  by using the statistical package program to determine percentage, mean, standard deviation, Pearson’s  Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results were as follow 1)Knowledge Management of  the staff  in the Offices of Academic Promotion and Registration was overall at a high level with the average of 3.66 and the efficiency of staff’s performance in the Offices of Academic Promotion and Registration was also at a high level with the average of 3.93. 2) the relationship between Knowledge Management and the staff’s performance at the .01 level of significance. 3) Knowledge Management had an overall effect at 53 percent on the staff’s performance in terms of Knowledge Identification, Knowledge Accessment, and Learning at .05 level of significance.

Download : The effects of Knowledge Management on Staff’s Operational Performance at the Offices of Academic Promotion and Registration of Rajamangala Universities of Technology in the Central Region