Development from pollen of lotus for bread

โดย เกษรา มานันตพงศ์, พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม และอรอุม คำแดง

ปี [2554]

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมเกสรดอกบัวหลวงครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขนมปังเพื่อเพิ่มคุณค่าสรรพคุณทางยา เพิ่มชนิด และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่นที่มีปริมาณมาก พบว่า ปริมาณเกสรดอกบัวหลวงที่เหมาะสม คือ 15% ของน้ำหนักของแห้งในส่วนผสมขนมปังทั้งหมด แป้งขนมปัง (ตรายานอวกาศ) 1600 กรัม แป้งเค้ก 80 กรัม ยีสต์ 6 ช้อนโต๊ะ เกลือ 2 ช้อนชา น้ำตาลทราย 400 กรัม เนยสด 400 กรัม นมข้นจืด 2 ½ ถ้วย ไข่ไก่ 2 ฟอง น้ำเปล่า 1 ½ – 2 ½ ถ้วย โดเบส 5 กรัม รีซีเท็ก 15 กรัม จากการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค 100 คน พบว่า ให้การยอมรับต่อ ผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมเกสรดอกบัวหลวงทั้งหมดอยู่ในด้านความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่วนการยอมรับของผู้บริโภคภายหลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมเกสรดอกบัวหลวง พบว่ามีการยอมรับอยู่ในระดับยอมรับมาก

Download : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมเกสรดอกบัวหลวง