The development of RMUTT students’ information literacy skill

โดย สายฝน บูชา, รุ่งฤดี อภิวัฒนศร, พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร

ปี 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการกำหนดคำค้น การเข้าถึงสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ จำแนกตามเพศ คณะ การศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ ตามชั้นปีที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปี 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 400 คน…

Download : การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี