Investigations into nozzle spraying pattern

โดย รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์

ปี (2546)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของหัวฉีด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อลักษณะการกระจายตัวของละอองสารเคมีของหัวฉีดแบบต่างๆ หัวฉีดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ หัวฉีดรูปพัด หัวฉีดรูปกรวยตัน และหัวฉีดรูปกรวยกลวง โดยทำการทดสอบที่ระดับความสูง 40, 50 และ60 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหัวฉีด 30, 40, 50 เซนติเมตร และที่ความดัน 2-7 บาร์ ตามลำดับ อุปกรณ์การทดสอบประกอบด้วย รางรับน้ำรูปตัววี ปั๊มน้ำ วาลว์ควบคุมความดัน และถังบรรจุน้ำ…

Download : การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของหัวฉีด