Design and build an essential oil distillation from leech lime peel machine

โดย ชัยยะ ปราณีตพลกรัง, นฤทธิ์ คชฤทธิ์, ไพฑูรย์ พูลสุขโข, ศักดิ์ชัย จันทศรี และปราโมทย์ พูนนายม

ปี 2546

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด โดยมีการออกแบบกระบวนการทำงานของเครื่อง คือ ผิวมะกรูดจะวางอยู่บนตะแกรงเหนือน้ำในชุดถังต้มโดยที่ไอน้ำจากการต้มจะทำให้ผนังเซลล์ของผิวมะกรูดอ่อนตัวด้วยไอน้ำร้อน ซึ่งน้ำมันหอมระเหยแพร่ผ่านผนังเซลล์ ระเหยกลายเป็นไอนำและไหลไปตามท่อนำไอน้ำผ่านชุดควบแน่นทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยปนกับน้ำแล้วไหลไปตามท่อเข้สู่ขุดแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด และมีปัจจัยในการทดลองดังต่อไปนี้ใช้ประมาณผิวมะกรูดที่ 20 กิโลกรัม ใช้อุณหภูมิในการต้มที่ 100 องศาเซลเซียส และ 120 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาในการกลั่นที่ 6 ชั่วโมง และใช้อุณหภูมิน้ำหล่อนเย็นในการควบแน่นไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส…

Download : การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด